Algemene Voorwaarden

Artikel 1: De coachingprogramma’s zijn een onderdeel van mijn diensten als eenmanszaak met als naam Stijn Verschoore (Bewust Welzijn), Vaartbekeweg 58, 8000 Brugge. ondernemingsnummer BE 0644956958.

Door het plaatsen van een opdracht/bestelling bij Holistisch Coach & Mentor Stijn Verschoore aanvaardt u de afspraken en algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Artikel 2: U verklaart voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en afspraken en hiermee in te stemmen. U verklaart dat er een voorafgaand verkennend gesprek heeft plaatsgevonden om een finale beslissing te kunnen nemen. Door dit document in te vullen, geeft u dus aan dat u 100% overtuigd bent om deze coaching te volgen, volgens de afspraken en de sequentiële volgorde van de modules.

Artikel 3: De definitieve bestelling houdt in dat u de factuur met de finaal overeengekomen prijs automatisch en volledig zal betalen, voor aanvang van het traject. Bij gebreke aan tijdige betaling van het integrale bedrag, Stijn Verschoore (Bewust Welzijn) zijn prestaties van rechtswege en zonder ingebrekestelling opschorten. De coaching zal niet doorgaan wanneer u nalaat de factuur te betalen, behoudens wanneer tussen partijen uitdrukkelijk een
andere regeling tot stand is gekomen.

Artikel 4: Het betaalde bedrag is niet terugbetaalbaar gezien de doelstelling van deze coaching. Inhoudelijke wijzigingen (betreffende de invulling en volgorde van de coaching) kunnen dan wel worden gewijzigd, indien de contractant dit absoluut wenst. Elke wijziging van de training daarentegen, dient te worden besproken met Stijn Verschoore en moet door beide partijen worden goedgekeurd.

Artikel 5: U verbindt zich ertoe de gehele inhoud van dit document niet over te dragen aan derden zonder toestemming van Stijn Verschoore / Bewust Welzijn.

Artikel 6: Stijn Verschoore is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de contractant of van enige derde. Meer specifiek kan Stijn Verschoore (Bewust Welzijn) niet aansprakelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van de geleverde diensten.

Artikel 7: Holistisch Coach & Mentor Stijn Verschoore verbindt zich ertoe alle beschikbare kennis en ervaring aan te wenden om u zo goed mogelijk te helpen bij het voorgelegde probleem. Van onze klant verwachten we eveneens zijn-haar medewerking en motivatie tijdens het doorlopen van de trajecten of therapie.

Artikel 8: Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert minstens 24 uren vooraf is hieraan geen kost verbonden. Een afspraak kunt u zowel telefonisch als via e mail annuleren. U krijgt steeds een email ter bevestiging van de aangevraagde wijziging.

Artikel 9: Holistisch Coach & Mentor Stijn Verschoore is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist en stelt dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Alle trajecten en coachingsessies zijn gebaseerd op kennis en de inhoud van de erkende gevolgde opleidingen, dit in combinatie met de ervaring van mijzelf en die van andere mensen, die een traject, workshop, of coaching sessie gevolgd hebben.

Artikel 10: Consulteer steeds uw arts over de toepasbaarheid van adviezen of aanbevelingen. Coachingsessies en advies mogen nooit ter vervanging gezien worden van nodige medische zorgen.

Artikel 11: Geen enkele therapie of traject biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op coaching of therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele coach of therapeut is in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of regressietherapeut… kan een garantie geven.

De klant voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen verkeerd zijn, maar ook onethisch. Ik kan alleen garanderen dat ik mijn uiterste best doe om de klant te helpen. Een deel van het werk ligt ook bij het individu zelf.

Artikel 12: Holistisch Coach & Mentor Stijn Verschoore haalt schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwisting bepaling in de Algemene Voorwaarden te voorzien. Bij betwisting, d.w.z., ontevredenheid van de klant over de gebruikte methodes (of resultaten, zie punt 7 hierboven), is verhaal niet mogelijk. Het is dus duidelijk dat het resultaat afhankelijk is van de motivatie, toewijding en de inspanning van de klant. Ook al doe ik mijn werk correct en geef ik de juiste suggesties, kan er alleen maar van een goed resultaat gesproken worden als de klant deze suggesties ook aanvaardt en ter harte
neemt.

Artikel 13: Door het deelnemen aan een consult, cursus, traject, workshop, opleiding, training of evenement of om het even wat georganiseerd wordt, kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden. De deelnemer neemt zelf de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deelname en is voldoende voorafgaand geïnformeerd hierover. De coachingstrajecten kunnen voor eventuele gevolgen zorgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, trajecten, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld, niet door de deelnemer en niet door een andere derde die door de deelnemer in kennis wordt gesteld.

Artikel 14: Betaalde lidmaatschappen van de community Bewust Welzijn, zijn niet langer geldig of de periode waarvoor je betaald hebt.

ETHISCHE CODE
Artikel 1: Het hoofddoel is, coaching en therapie d.m.v. tools en handvaten die uitgereikt worden naar de klant, om de regie over zijn leven terug in eigen handen te nemen, dit

Artikel 2: Ik hou steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensbeeld, en stellen respect voor onze cliënten voorop.

Artikel 3: Ik probeer de samenwerking met alle Emotioneel Intelligentie Coaches, Gezondheidscoaches, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten en artsen te bevorderen in het belang van de mensheid.

Artikel 4: De vrije keuze van onze klanten moet voorop staan en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden.

Artikel 5: We verplichten ons tot discretie en stilzwijgen over persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies.

Artikel 6: We respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving over de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken in lijn met K.B. nr. 78 van 14 november 1967 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. 14 november 1967). We stellen geen diagnoses, verrichten geen medische handelingen en pretenderen niet dat een coaching sessie, workshop of traject de gezondheid (kan) bevorder(t)en. Deze Holistische aanpak kan wel hulpzoekenden bevorderen en dat is dan ook onze enige betrachting.

Artikel 7: Wanneer een medische diagnose twijfelachtig zou blijken te zijn of ik bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zal ik de betrokken medici of de orde van geneesheren ervan op de hoogte brengen.

Artikel 8: De eventueel door mij verzorgde handelingen zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven trajecten of medicatie; samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Artikel 9: Lezingen, voordrachten en demonstraties kunnen opvoedend zijn, klaarheid
brengen voor de mensheid en worden aangemoedigd.

Artikel 10: Ik ben loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover eerlijke collega’s, en medici.

Contactgegevens:
Stijn Verschoore
Vaartbekeweg 58 | 8000 Koolkerke | België
T +32 (0)484 656 368
E stijn@bewustwelzijn.be
BE 0644956958